Генералы Вермахта в плену

Irina V. Bezborodova

Generaly Vermachta v plenu

Moskau 1998

ISBN 978-5-7281-0206-9

207 S.