Конец эпохи

St. Karner – E. I. Pivovar – N. G. Tomilina – A. O. Čubar“jan (Hg.)

Konec epochi. SSSR i revoljucii v stranch Vostočnoj Evropy v 1989-1991gg. Dokumenty

Moskau 2015